BALKAN İNCİLERİ

Rumeliye Yeniden Merhaba

  • Yazı boyutunu yükselt
  • Varsayılan yazı boyutu
  • Yazı boyutunu düşür

- POMAKLAR


UNUTULAN TÜRKLER - POMAKLAR


 

Alanında ortaya konan en son bilimsel çalışma olan “POMAK TÜRKLERİ (KUMANLAR-KIPÇAKLAR)” isimli kitap Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınları’ndan çıktı. Çalışmanın sahibi Prof. Dr. İlker ALP, kitabında Yunanistan’ın “İslamlaştırılmış Helenler”(!), Bulgaristan’ın ise “Müslümanlaştırılmış Bulgarlar”(!) olduğunu ileri sürdükleri Pomaklarla ilgili tarihî gerçekleri dile getiren, Bulgarların kökeni konusuna değinen ve Pomak Türkleri üzerinde 1877-1878 Osmanlı-Rus Harbi’nden itibaren yürütülen asimilâsyon faaliyetlerini çeşitli yönleriyle ortaya koymaktadır.

Batı Trakya Türkleri’ni asimile etmeyi devlet politikası haline getiren ve bu doğrultuda her türlü imkânı seferber eden Yunanistan ve Bulgaristan gibi Balkan ülkeleri, özbeöz Türk olan Pomakları Yunan ve Bulgar olarak göstermeye çalışmakta olduğu bilinmektedir.

Gerek Bulgaristan’da ve gerekse Yunanistan’da yaşayan Pomak Türkleri, bu tanımlamayı kabul etmeyerek tarihte bu konuda canları ve mallarıyla imkânların elverdiği ölçüde her türlü mücadeleye girmişlerdir. Bugün dahi Yunanistan’daki Pomak Türkleri, kendilerine giydirilmek istenen sahte Yunan Pomak kimliğine şiddetle karşı çıkmaktadırlar. Millet gazetesinin bu konuda göstermiş olduğu duyarlılık bu tepkinin bir yansımasıdır.

Pomak Türkleri’nin Yunanlaştırılmasıyla ilgili proje ve taktikleri deşifre eden Millet gazetesi hain odakları sıkıntıya sokmuştur. Gazeteyi yıldırmak amacıyla Yunan Pomak projesinin savunucuları gazeteye yüz binlerce Euro’luk tazminat davaları açmış, en son olarak da resmi makamlar bile devreye girmiş ve savcılık olaya el koymuştur.

Resmi ideoloji, Yunanistan’da yaşayan Batı Trakya Türkleri’ni asimile etme kapsamında Pomak Türkleri’ni farklı yollarla Büyük İskender’in torunları ve nihayetinde Yunan kökenli olduklarını gösterebilmek için AB paralarıyla -Azınlık kamuoyu tarafından geçmişteki faaliyetleriyle niyetleri çok iyi bilinen kişilere- bilimsel ürünler(!) hazırlatmaktadır. Bu gibi bilimsel ürünlerin sahipleri çoğu defa da Pomakların Türk olduğuyla ilgili hiçbir bilimsel çalışmanın var olmadığını iddia etmektedirler. Bu iddialar tabi ki Yunan Pomak propagandasının bir parçasıdır ve gerçek dışıdır.

İşte bu sayımızda ilginize sunduğumuz bu kitap yukarıda sözü edilen gerçek dışı iddiaları ortaya koyması açısından takdire şayandır.

Kitabın önsözünden…
“Dünya tarihinin belki de en büyük dramlarına sahne olan Balkanlar’ın son iki yüzyıllık tarihi içinde Müslüman Türklerle akraba toplulukların maruz kaldığı zulüm, baskı, asimilâsyon, zorunlu göç ve soykırım, maalesef günümüze kadar uzanan bir olgu olmuştur. Balkanlar hâlâ kaynayan bir kazan ve patlamaya hazır bir saatli bomba niteliği taşımaktadır. Küresel güçlerin bölgeye olan ilgileri de giderek artmaktadır.”

“Yunanistan ve Bulgaristan gibi bazı devletler, kendi sınırları içindeki farklı millet ve azınlıkları asimile ederek “tek millet” yaratmak ve aynı zamanda Balkanlar’da yaşayan diğer unsurları etkileyebilmek için, ürettikleri gerçek dışı tarihî tezler vasıtasıyla yoğun propagandalar yapmaktadırlar.”

“Balkanlar’daki Türk varlığının bir kısmını teşkil eden Kıpçak-Kuman kökenli Pomak Türkleri hakkında ileri sürülen iddialar, hem bazı Balkan Devletleri’nin yayılmacı politikalarını hem de küreselleşmenin Türk milletinin tarihî ve kültürel köklerinden koparılarak daha küçük topluluklar haline getirilmesine dayalı yenidünya düzeni anlayışını açık bir şekilde ortaya koymaktadır. Bulgaristan ve Yunanistan kendi sınırları dahilindeki Pomak Türklerini eritmeye çalışırken, küresel güçler de Türkiye’de yaşayan Pomaklar gibi Türk asıllı unsurlardan ayrı birer etnik kimlik yaratma hedefini takip etmektedirler.”

“Maruz kaldıkları asimilâsyon, soykırım ve zorunlu göçlere rağmen Türkler, bugün hâlâ Balkanlar’ın nüfus bakımından en büyük topluluklarından birisidir. Balkanlar’daki Müslüman Türk mevcudiyetini muhafaza edebilmek her şeyden evvel soydaşlarımız üzerine geliştirilen asılsız tezlerin karşısına tarihî gerçekleri koymak ile mümkün olacaktır. Böyle bir anlayıştan yola çıkan bu çalışmada, önce Pomak Türkleri hakkında ileri sürülen muhtelif iddialar ele alınarak Yunanistan’ın “İslamlaştırılmış Helenler”(!), Bulgaristan’ın ise “Müslüman (Müslümanlaştırılmış) Bulgarlar”(!) olduğunu ileri sürdükleri Pomaklarla ilgili tarihî gerçekler dile getirilmiş, Bulgarların kökeni konusuna değinilmiş, en nihayet Pomak Türkleri üzerinde 1877-1878 Osmanlı-Rus Harbi’nden itibaren yürütülen Bulgarlaştırma faaliyetleri çeşitli yönleriyle ortaya konmuştur.”

Kaynak; http://www.millet.gr/

 

 

 

 

 

KİMLER ÇEVRİMİÇİ

Şu anda 599 ziyaretçi çevrimiçi